Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trợ giúp kỹ thuật)

  Điều tra ý kiến

  Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
  Bình thường
  Đẹp
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Axit_sunfuric_phan_ung_voi_duong.flv NH42S___CdNO32.flv IMG_6303.JPG IMG_20181116_221028.jpg FB_IMG_1542461651997.jpg E_11__LISTEN_UNIT_13.mp3 E_11__LISTEN_UNIT_12.mp3 English_10_Unit_02_Listen.mp3 English_10_Unit_01_Listen.mp3 English_10_Unit_04_Listen.mp3 English_10_Unit_03_Listen.mp3 Unit_16_ASSOCIATION_OF_ASEAN_Listening.mp3 Unit_15_WOMEN_IN_SOCIETY_Listening.mp3 Unit_14_INTERNATIONAL_ORGANIZATIONS_Listening.mp3 Unit_13_SEA_GAMES_Listening.mp3 Unit_12_WATER_SPORTS_Listening.mp3 Unit_11_Books_Listening.mp3 Unit_10_ENGANGERED_SPECIES_Listening.mp3 Unit_9_Deserts_Listening.mp3 Unit_8_Future_life_Listening.mp3

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  VN

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Ninh Bình.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ktra anh 8 lan1- đay du 2013-2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:33' 19-09-2013
  Dung lượng: 49.5 KB
  Số lượt tải: 1449
  Số lượt thích: 1 người (hoàng thị thu trang)
  HONG SON SECONDARY SCHOOL
  Full name: …………………………………..
  Class: 8…….…
  THE 45 – MINUTE TEST
  SCHOOL YEAR: 2013 –2014
  SUBJECT: ENGLISH 8
  TEST 1
  Marks


  
  Teacher’s remark


  
  
  
  
  A. Multiple choice (chọn câu trả lời đúng) (2ms)
  1. The sun …………………in the East.
  a. rise b. rises c. rising d. to rise
  2. Lan is not…………………to be in my class.
  a. enough old b. very old c. old enough d. too old
  3. It only takes one……………..to cause a fire.
  a. match b. drug c. bead d. knife
  4. I’ll come and pick you up…………….8:15 this evening.
  a. in b. at c. on d. with
  5. This is Nam. Can I speak ……………… Lan?
  a. on b. for c. with d. to
  6. You must ……..your lessons before you go to school.
  a.learn b. learning c. to learn d. learned
  7. You’ll have to cook dinner ………………...
  a. myself b. yourself c. herself d. themselves
  8. You have to keep all dangerous objects out ………….children’s reach.
  a. on b. of c. in d. with


  HONG SON SECONDARY SCHOOL
  Full name: …………………………………..
  Class: 8…….…
  THE 45 – MINUTE TEST
  SCHOOL YEAR: 2013 –2014
  SUBJECT: ENGLISH 8
  TEST 1
  Marks


  
  Teacher’s remark


  
  
  
  
  B. Listen to the tape. Then complete the dialogue.(1m)
  (Nghe và chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống)  Lan : Can I help you cook ……………….., Mom ?
  Mrs Tu: Sure .You can cook the “Special Chinese fried rice.” for me?
  Use the big ………………………., please.
  Lan : OK. How much ………… do I put in?
  Mrs Tu: Just a little. Wait until it’s hot and then fry the ………... and the
  green peppers.

  C. Choose the word which is pronounced differently from the other (1m)
  (Chọn 1 từ có cách phát âm khác với từ còn lại)
  A. a. live b. right c. fire d. rice
  B. a. door b. good c. book d. food
  C. a. children b. chair c. chemical d. teacher
  D. a. safety b. dryer c. study d. friendly
  D. Give the correct form of the words: (0,75m ) (Cho hình thức đúng của từ )
  a. You have to make sure children do not play with …………….. . (match)
  b. A kitchen is a ………………... for children to play. (danger)
  c. My English isn’t good enough ……………our Speaking English Club. (join)
  E. Find the mistake in each sentence.(0,75m) (Tìm lỗi trong mỗi câu )
  a. Would you like go to the concert with my friends tonight?
  A B C D
  b. Do you want to go to the library with us at Friday?
  A B C D
  c. Lan failed her English test. She should to study harder.
  A B C D
  F. Read
  1. Read the passage (đọc đoạn văn )
  Lan is fourteen years old .She is a pretty girl with long black hair.She goes to school five days a week and usually goes swimming with some friends on Saturday mornings
  She lives in a large house with her mother, father and younger brother at 35 Nguyen Hue Street. Lan has a lot of friends. Of all her friends, Nga and Thuy are the ones. She spends most of her free time with. They like listening to music and playing sports in their free time.
  **True (T) or false (F) (1m): T F
  a. Lan is sixteen years old. ………… …………
  b. She usually goes fishing with her friends ………… …………
  c. Her friends like listening to music ………… …………
  d. She goes
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  QC